Všeobecné obchodné podmienky 

(ďalej len „VOP“) 

Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.; zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Upozornenia:  

 

Prevádzkovateľ nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v rámci poskytovania konzultácií koná výlučne v rozsahu poradenskej činnosti v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy v zmysle udeleného oprávnenia na činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov. Poradenstvo nenahrádza lekárske vyšetrenie a lekársku starostlivosť.  

 

Lehota na poskytnutie služby je uvedená v užívateľskom prostredí internetového obchodu pri jednotlivej službe. V prípade udelenia súhlasu Kupujúceho so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (čl. III. bod 9. písm. a/ VOP) sa zvyčajne služba dodáva do 14 dní a v prípade ak je v užívateľskom prostredí uvedená kratšia lehota, tak v tejto kratšej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa pripísania platby na účet Predávajúceho za službu alebo doručenia vyplneného Dotazníka (čl. III. bod 7. VOP) podľa toho, čo nastane neskôr. V prípade ak Kupujúci neudelí súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (čl. III. bod 9. písm. b/ VOP), lehota na poskytnutie služby sa predlžuje o 14 dní. Udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

Pri neprevzatí tovaru od dopravcu sa uplatňuje čl. VI. bod 1. až 7. VOP a Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru, ktoré boli Predávajúcemu vyúčtované dopravcom v súvislosti so spätným zaslaním tovaru, ak Predávajúci využije svoje právo odstúpiť od zmluvy.  

 

 1.  

Úvodné ustanovenia 

 

 1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri uzatváraní a plnení kúpnej (spotrebiteľskej) zmluvy (ďalej „zmluva“) uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu dostupného v rámci webovej stránky www.urolit.sk a to v časti www.urolit.sk/nasa_ponuka/ (karta „Naša ponuka“), ktorej predmetom je predaj tovaru a služieb (ďalej len „internetový obchod“). 
 1. Predávajúcim je Prevádzkovateľ internetového obchodu: 

Obchodné meno:  Malé príbehy s.r.o. 

IČO:  53 156 315 

DIČ: 2121292745 

Sídlo:   Kuzmányho 10627/33A, 036 01 Martin 

zap. v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75137/L  

udelenie oprávnenia na podnikanie: živnostenský register Okresného úradu Martin, č. živ. registra: 550-31192 

tel.: +421 907 629 511; e-mail: urolit@urolit.sk  

 1. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj „spotrebiteľ“) 
 1. Orgán dozoru, ktorému činnosť Predávajúceho podlieha:  

Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29  

Bajkalská 21/A,827 99  Bratislava 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj  

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   

 

 

 1.  

Informácie o tovare, službách a cenách 

 

 1. Informácie o tovare a službách, vrátane ceny jednotlivého tovaru a služby, hlavných vlastností a dostupnosti tovaru, charakteristiky služby a jej časovej dostupnosti sú uvedené v katalógu internetového obchodu pri jednotlivom tovare alebo službe.   
 1. Predávajúci nie je platcom DPH. Cena uvedená pri jednotlivom tovare je konečnou cenou tovaru, ktorá nezahŕňa náklady na dopravu tovaru (čl. IV. bod 2. VOP).  
 1. Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu z ceny tovaru alebo služby. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru alebo služby nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne Predávajúci s Kupujúcim inak.  

 

 1.  

Kúpna zmluva 

 

 1. Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar, ktorý si zvolil z katalógu internetového obchodu jeho vložením do tzv. nákupného košíka – kliknutím na tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“, ktoré je umiestnené pri jednotlivom tovare alebo službe, a to v množstve, ktoré si u jednotlivého tovaru alebo služby zvolil a zaväzuje sa za objednaný tovar alebo službu zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.  
 1. V náhľade nákupného košíka je zobrazený zoznam jednotlivých Kupujúcim vybraných položiek a tlačidlá: 

„AKTUALIZOVAŤ“, pričom v stĺpci „množstvo“ je možné meniť množstvo konkrétneho tovaru alebo služby a po kliknutí na tlačidlo „AKTUALIZOVAŤ“ sa aktualizuje prepočet ceny; 

„POUŽIŤ KUPÓN“, pričom do poľa vedľa tohto tlačidla je možné zadať kód kupónu obdržaného od Predávajúceho a po kliknutí na tlačidlo „POUŽIŤ KUPÓN“ bude poskytnutá príslušná zľava v zmysle kupónu; 

„VYBRAŤ DOPRAVU“, kde má Kupujúci možnosť vybrať si spôsob dopravy v prípade objednaného tovaru, ak možnosť výberu Predávajúci ponúka;  

„Vypočítať poplatok za dopravu“, kde po vyplnení miesta dodania dôjde k prepočtu ceny dopravy po stlačení tlačidla „AKTUALIZOVAŤ“ zobrazenom pod miestom dodania. Tento prepočet však bude aktualizovaný priamo pri zadaní identifikačných údajov Kupujúceho po kliknutí na tlačidlo „SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ“;  

 „SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ“; pričom po kliknutí na toto tlačidlo sa Kupujúcemu zobrazí časť „Pokladňa“ s fakturačnými údajmi a dodacími údajmi, dopravou a objednávkou.  

 1. Kupujúci je povinný do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí internetového obchodu vyplniť pravdivé a úplné údaje.  
 1. Predávajúci prostredníctvom internetového obchodu ponúka Kupujúcemu uzatvorenie zmluvy. Ponukou na uzatvorenie zmluvy zo strany Predávajúceho je zobrazenie tlačidla s označením „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ v užívateľskom rozhraní internetového obchodu v časti „Pokladňa“.  
 1. Za bezvýhradné prijatie ponuky Predávajúceho na uzatvorenie zmluvy zo strany Kupujúceho sa považuje kliknutie na tlačidlo s označením „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“, ktorým je odoslaná objednávka. Predtým je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito VOP a podmienkami ochrany osobných údajov. Oboznámenie Kupujúci potvrdí zaškrtnutím poľa „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami a s podmienkami ochrany osobných údajov“. 
 1. Zmluva je uzatvorená momentom doručenia objednávky Predávajúcemu (prijatie ponuky), o čom Predávajúci bezodkladne poskytne Kupujúcemu potvrdenie formou e-mailu. Týmto momentom medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.  
 1. V prípade poskytnutia služby konzultácie je postup poskytnutia služby a jej opis uvedený pri tej-ktorej konkrétnej službe. Pokiaľ je pre poskytnutie služby nutné vyplniť dotazník, Kupujúci je povinný uviesť v ňom úplné a pravdivé údaje. Poskytnutie neúplných a nepravdivých údajov môže viesť k nesprávnemu poskytnutiu služby konzultácie.    
 1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar Kupujúcim. 
 1. Pokiaľ je predmetom objednávky služba zobrazia sa Kupujúcemu v časti pokladňa ku každej konkrétnej službe nasledovné možnosti:  
 1. súhlasím so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, čím strácam právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, o čom som bol riadne poučený, 
 1. nesúhlasím so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a beriem na vedomie, že v tomto prípade sa lehota na poskytnutie služby predlžuje o 14 dní, 

z ktorých je Kupujúci povinný vybrať si jednu možnosť s dôsledkami na lehotu poskytnutia služby podľa čl. IV. bod 8. a na možnosť odstúpenia od zmluvy podľa čl. V bod. 2., 15. písm. a/ VOP. 

 

 

 1.  

Platobné a dodacie podmienky 

 

 1. Spôsob dopravy, cenu dopravy a spôsob zaplatenia kúpnej ceny podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci si Kupujúci záväzne zvolí v časti „Pokladňa“, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo „SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ.“  
 1. K cenám za jednotlivý tovar sa pripočíta cena za dopravu, podľa zvoleného druhu dopravy. 
 1. V prípade zvolenia spôsobu platby tovaru na dobierku je možnosť platby v hotovosti alebo bezhotovostne kartou závislá od možností vybraného dopravcu.  
 1. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom sa odporúča Kupujúcemu uviesť variabilný symbol určený Predávajúcim z dôvodu jednoduchšieho priradenia platby.  
 1. Daňový doklad – faktúra za dodávanú službu je dodaná Kupujúcemu pred poskytnutím služby elektronickou formou – e-mailom, ktorý Kupujúci uviedol v objednávke. Pokiaľ je predmetom zmluvy aj tovar, tovar je spolu s pribaleným daňovým dokladom – faktúrou dodávaný na adresu Kupujúceho, ktorú uviedol v objednávke. 
 1. Lehota na odoslanie tovaru je uvedená v užívateľskom prostredí internetového obchodu pri v časti „Košík“ a „Pokladňa“. Zvyčajne sa tovar odovzdáva na prepravu do 14 dní a doručuje sa do 10 pracovných dní odo dňa jeho odoslania.  
 1. Na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru jeho prevzatím.  
 1. Lehota na poskytnutie služby je uvedená v užívateľskom prostredí internetového obchodu pri jednotlivej službe. V prípade udelenia súhlasu Kupujúceho so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (čl. III. bod 9. písm. a/ VOP) sa zvyčajne služba dodáva do 14 dní a v prípade ak je v užívateľskom prostredí uvedená kratšia lehota, tak v tejto kratšej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa pripísania platby na účet Predávajúceho za službu alebo doručenia vyplneného Dotazníka (čl. III. bod 7. VOP)  podľa toho, čo nastane neskôr. V prípade ak Kupujúci neudelí súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (čl. III. bod 9. písm. b/ VOP), lehota na poskytnutie služby sa predlžuje o 14 dní. 
 1. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas na poskytovanie služby podľa (čl. III. bod 9. písm. a/ VOP), Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia. 
 1. Služba e-mailovej konzultácie sa považuje za poskytnutú jej odoslaním na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke.   
 1. V prípade mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti (vyššia moc) nenesie Predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru alebo služby. 

 

 1.  

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim 

Poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy 

 

 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru: 
 1. do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo  
 1. pred začatím  plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa písm. a/. 
 1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie služby do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (čl. III. bod 9. písm. a/ VOP) a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy. 
 1. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný; alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu; alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 
 1. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa zmluva od začiatku a rovnako sa od začiatku zrušuje aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb podľa čl. V. bod 10. a čl. V. bod 11. 
 1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči: 
 1. na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v čl. I. bod 2. alebo  
 1. e-mailom na e-mailovú adresu urolit@urolit.sk   

Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár podľa prílohy č. 1 k VOP.  

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa čl. V. bod 1. písm. a/, čl. V. bod 2. prvá veta VOP. 
 1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 
 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.  
 1. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 
 1. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 
 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. 
 1. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku VOP znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, a to aj v prípade, ak sa jedná o vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.  
 1. Kupujúcemu sa odporúča, aby vrátil tovar v originálnom, nepoškodenom balení. Ak originálne balenie nemá k dispozícií, je vhodné zabaliť tovar starostlivo tak, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu, najmä je vhodné vybrať krabicu s ohľadom na hmotnosť tovaru, oddeliť viacero kusov tovaru od seba tlmiacim materiálom, vyplniť krabicu výplňovým materiálom z dôvodu zamedzenia pohybu tovaru v krabici pri preprave a zalepiť krabicu lepiacou páskou. 
 1. V prípade ak Kupujúci vráti Predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo opotrebovaný (okrem bežného zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru), alebo inak nezodpovedajúci stavu, v ktorom bol tovar odoslaný, najmä pokiaľ sú odstránené pôvodné označenia tovaru (napr. visačky, nálepky, etikety atď.), je Kupujúci povinný Predávajúcemu nahradiť náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu a nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla. Predávajúci si nesmie jednostranne započítať takéto náklady alebo škodu na svoj záväzok voči Kupujúcemu podľa čl. V. bod 8.  

Nemožnosť Kupujúceho odstúpiť od zmluvy 

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: 
 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,  
 1. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,  
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,  
 1. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
 1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,  
 1. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,  
 1. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,  
 1. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,  
 1. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,  
 1. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,  
 1. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,  
 1. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

 1.  

Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim 

 

 1. V prípade ak si Kupujúci zaslaný tovar od dopravcu neprevezme, má Predávajúci právo odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. 
 1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že sa pred odoslaním tovaru stane tovar nedostupným (napr. v dôsledku náhleho výpadku u výrobcu, alebo v prípade technickej chyby v katalógu internetového obchodu, alebo náhleho vypredania tovaru, ktorý sa v dôsledku technickej chyby nestihol v katalógu internetového obchodu aktualizovať) 
 1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak došlo k zjavnej chybe v cene tovaru alebo služby, a to v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.  
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby ak vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže poskytnúť službu riadne a v lehote podľa čl. IV. bod. 8 VOP, a to v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.  
 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby ak Kupujúci nevyplní Dotazník (čl. III. bod 7. VOP) v lehote do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.  
 1. Za odstúpenie od zmluvy sa v prípadoch podľa čl. VI. bod 2. až 5  považuje aj oznámenie Predávajúceho o zrušení objednávky.  
 1. Predávajúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Kupujúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči: 
 1. na adrese bydliska Kupujúceho uvedenej v objednávke alebo  
 1. e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. 
 1. Odstúpením od zmluvy podľa sa zrušuje zmluva od začiatku a rovnako sa od začiatku zrušuje aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Predávajúci odstúpil. 
 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.  
 1. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 
 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. 
 1. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúcim z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim znáša Kupujúci náklady na vrátenie tovaru, ktoré boli Predávajúcemu vyúčtované dopravcom v súvislosti so spätným zaslaním tovaru.   

 

 

 

 1.  

Reklamačný poriadok 

Zodpovednosť Predávajúceho za vady  

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Pri použitom tovare nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.  
 1. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré má poskytnutá služba, nezodpovedá však za vady, ktoré boli zapríčinené poskytnutím neúplných a nepravdivých údajov zo strany Kupujúceho v Dotazníku (čl. III. bod 7. VOP). 
 1. Záručná doba je u nového tovaru 24 mesiacov, u použitého tovaru 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 
 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. 
 1. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 
 1. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. 
 1. Ak ide o vadu služby, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a  aby bola nesprávne poskytnutá služba opravená a neúplne poskytnutá služba doplnená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 1. Ak ide o neodstrániteľné vady týkajúce sa časti poskytnutej služby, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak trpí neodstrániteľnými vadami celá poskytnutá služba, má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.  
 1. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu, t.j. o právach podľa čl. VII. bod 3. až 7.; na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 
 1. Reklamáciu je možné uplatniť u Predávajúceho, a to zaslaním reklamovaného tovaru alebo kópie poskytnutej konzultácie, popisu chyby tovaru/služby, rozhodnutia o výbere uplatňovaného práva, kópie dokladu o kúpe tovaru/služby alebo iného dokladu potvrdzujúceho u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené a uvedením kontaktných údajov Kupujúceho (najmä spiatočná adresa, e-mail, telefónne číslo) na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v čl. I. bod. 2 VOP. Odporúčame pre popis chyby a uvedenia kontaktných údajov využiť vzorový reklamačný protokol, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.  
 1. O prijatí reklamácie vystaví Predávajúci potvrdenie, ktoré zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu.  
 1. O vybavení reklamácie je Predávajúci povinný vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ako potvrdenie o vybavení reklamácie slúži aj reklamačný protokol, ktorý bol zaslaný Kupujúcim (ak Kupujúci túto možnosť využil) a ktorý bol v príslušných častiach doplnený Predávajúcim. 
 1. Spôsoby vybavenia reklamácie sú 1. odovzdanie opraveného výrobku / služby (konzultácie), 2. výmena výrobku, 3. doplnenie neúplne poskytnutej služby (konzultácie), 4. vrátenie kúpnej ceny, 6. vyplatenie primeranej zľavy z kúpnej ceny, 6. písomná výzva na prevzatie plnenia alebo 7. odôvodnené zamietnutie reklamácie.  
 1. Poučovaciu povinnosť podľa čl. VII. bod 12. prvá veta Predávajúci plní najmä poskytnutím vzorového reklamačného protokolu obsahujúcim príslušné poučenie, ktorý je Kupujúcemu zasielaný spolu s potvrdením o prijatí objednávky.  Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Kupujúceho (spotrebiteľa) byť osobitne poučený o jeho právach podľa všeobecného predpisu, ak neuplatní reklamáciu na vzorovom reklamačnom protokole, ktorý už poučenie obsahuje.  
 1. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 
 1. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

 

 1.  

Sťažnosti a podnety  

 

 1. Iné sťažnosti a podnety je možné uplatniť u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči: 
 1. na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v čl. I. bod 2. alebo  
 1. e-mailom na e-mailovú adresu urolit@urolit.sk 
 1. Spôsob vybavovania závisí od obsahu sťažnosti alebo podnetu a riadi sa primerane týmito VOP. 

 

 1.  

Alternatívne riešenie sporov 

 

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. 
 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči: 
 1. na adrese sídla Predávajúceho uvedenej v čl. I. bod 2. alebo  
 1. e-mailom na e-mailovú adresu urolit@urolit.sk 
 1. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. 
 1. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je: 
 1. Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát  

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov  

Bajkalská 21/A, p. p. 29  

827 99 Bratislava 27  

tel.: + 421 2/58 27 21 23, + 421 2/58 27 21 41; e-mail: ars@soi.skadr@soi.sk  

 1. iný subjekt zapísaný v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 písm. a/ zákona č. 391/2015 Z. z.  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky:  

https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 

 1. Spotrebiteľ môže využiť platformu alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej adrese:  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK  

 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporov v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok nesmie presiahnuť sumu päť (5) Eur vrátane dane z pridanej hodnoty. 

 

 1.  

Ochrana osobných údajov 

 

 1. Na spracúvanie a ochranu osobných údajov sa vzťahuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“); zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienky spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke: 

www.urolit.sk/ochrana-sukromia 

 

 1.  

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Zmluva sa uzatvára v Slovenskom jazyku a právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom. 
 1. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, videí, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu alebo ich časti je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať bez súhlasu Predávajúceho. 
 1. Znenie VOP môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Zmenou alebo doplnením VOP nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred dobou účinnosti nového znenia VOP. 
 1. Prílohou týchto VOP je:  
 • vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy ako príloha č. 1; 
 • vzorový reklamačný protokol ako príloha č. 2. 

 

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2021 

………………Zlom stĺpca………………Príloha č. 1 

 

 

 

Formulár pre odstúpenie od zmluvy 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

 

 

 

Predávajúci (adresát): 

Obchodné meno:  Malé príbehy s.r.o. 

IČO:  53 156 315 

Sídlo:   Kuzmányho 10627/33A, 036 01 Martin 

zap. v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75137/L  

tel.: +421 907 629 511; e-mail: urolit@urolit.sk 

 

 

Kupujúci (spotrebiteľ) 

Meno a priezvisko:          ………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa:       ………………………………………………………………………………………………… 

 

e-mail (odporúčané): ………………………………………………………………………………………………… 

 

tel. kontakt (odporúčané):  ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy tovar / zmluvy o poskytnutí služby podľa tejto špecifikácie: 

 

Názov a popis tovaru/služby: ………………………………………………………………………………………………….. 

Kód produktu / Číslo objednávky:     ……………………………………….. / ……………………………………….. 

Dátum objednania / dátum prijatia tovaru/služby: …………………………………… / …………………………………. 

  

Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí (odporúčané): 

Uvedením čísla bankového účtu súhlasím s vrátením mojich platieb na uvedený bankový účet. 

 

IBAN:  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   

 

Dátum: ………………………………. 

 

Podpis Kupujúceho  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ……………………………………… 

 

 

Prílohy:  

 Tovar    

 kópia poskytnutej konzultácie 

 Kópia dokladu o kúpe tovaru/služby, a to ………………………………………………………………………………… 

(napr. faktúra / potvrdzujúci e-mail / záručný list / alebo iný doklad potvrdzujúci u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené) 

 

  – hodiacu sa prílohu zaškrknite  

Odporúčané položky sú nepovinné, avšak urýchlia vybavenie veci 

(bližšie podmienky odstúpenia od zmluvy sa nachádzajú v čl. V. Všeobecných obchodných podmienok) 

………………Zlom stĺpca………………Príloha č. 2 

 

Reklamačný protokol 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte reklamovať tovar/službu) 

 

 

Predávajúci (adresát): 

Obchodné meno:  Malé príbehy s.r.o. 

IČO:  53 156 315 

Sídlo:   Kuzmányho 10627/33A, 036 01 Martin 

zap. v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75137/L  

tel.: +421 907 629 511; e-mail: urolit@urolit.sk  

 

 

Kupujúci (spotrebiteľ)  

Meno a priezvisko:         …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresa:      …………………………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail:     …………………………………………………………………………………………………………. 

 

tel. kontakt:     …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Týmto u Vás reklamujem tovar/službu, podľa tejto špecifikácie: 

 

Názov a popis tovaru/služby: ………………………………………………………………………………………………….. 

Kód produktu / Číslo objednávky:     ……………………………………….. / ……………………………………….. 

Dátum objednania / dátum prijatia tovaru/služby: …………………………………… / …………………………………. 

Podrobný popis vady: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:  

 

 opravou tovaru / služby  výmenou tovaru  doplnením neúplne poskytnutej služby       

 

 primeranou zľavou            vrátením kúpnej ceny            

 

Dátum: ………………………………. 

 

Podpis Kupujúceho: ……………………………………… 

 

 

Prílohy:  

 Reklamovaný tovar 

 kópia poskytnutej konzultácie 

 Kópia dokladu o kúpe tovaru/služby, a to ………………………………………………………………………………… 

(napr. faktúra / potvrdzujúci e-mail / záručný list / alebo iný doklad potvrdzujúci u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené) 

 

 

 

Strana 1 z 2 

………………Zlom stĺpca………………Poučenie Kupujúceho (spotrebiteľa):  

 

  – hodiace sa zaškrknite  

Ak ide o vadu , ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. V prípade zakúpenia tovaru, môže Kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

Ak ide o vadu služby, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a  aby bola nesprávne poskytnutá služba opravená a neúplne poskytnutá služba doplnená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o neodstrániteľné vady týkajúce sa časti poskytnutej služby, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak trpí neodstrániteľnými vadami celá poskytnutá služba, má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy. 

(bližšie podmienky reklamácie sa nachádzajú v čl. VII. Všeobecných obchodných podmienok) 

 

 

Vyjadrenie Predávajúceho 

 

Na základe informácií uvedených na strane 1 tohto protokolu sme dňa ………………………………. prijali Vašu reklamáciu a zaevidovaná bola pod interným číslom ………………………………. . 

Reklamáciu sme vybavili nasledovným spôsobom:  

 

 odovzdaním opraveného výrobku  výmenou výrobku  vrátením kúpnej ceny 

 

 primeranou zľavou z kúpnej ceny   písomnou výzvou na prevzatie plnenia  

 

 odovzdaním opravenej služby (konzultácie)  odovzdaním doplnenej služby (konzultácie) 

 

 odôvodneným zamietnutím, a to z nasledovných dôvodov:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ak bola reklamácia výrobku uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy, bola zamietnutá na základe odborného posúdenia č. ………………………………. zo dňa ………………………………. .  

Ak bola reklamácia výrobku uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a bola zamietnutá, môžete sa obrátiť s požiadavkou o vykonanie odborného posúdenia na: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Reklamácia bola vybavená dňa: ……………………………………… 

 

Podpis Predávajúceho:  ……………………………………… 

 

 

Prílohy:  

 Odborné posúdenie č. ………………………………. zo dňa ……………………………….  

 

Strana 2 z 2