INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA 

 

www.malepribehy.sk 

 

Podmienky ochrany súkromia 

 

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci činnosti Prevádzkovateľa: Malé príbehy s.r.o.; IČO: 53 156 315; so sídlom Kuzmányho 10627/33A, 036 01 Martin; zap. v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75137/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 907 629 511 alebo kontaktným formulárom umiestneným na našej webovej stránke http://malepribehy.sk/kontakt/, e-mailom na velapribehov@gmail.com alebo poštou na adresu nášho sídla. 

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR”), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník; zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákonom č. 22/2004 Z .z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.; zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou našej spoločnosti a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne nami (prevádzkovateľom) poverené osoby na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. 

 

Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s pravidlami našej spoločnosti. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Naša spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. 

 

PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE? 

 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli: 

▪ riadne vybaviť a doručiť objednávku zákazníkom; 

▪ poskytovanie služieb zákazníkom; 

▪ odpovedať na dotazy, podnety a komunikovať so zákazníkom; 

▪ uplatnenie právnych nárokov (napr. v prípade, že má zákazník neuhradenú pohľadávku); 

▪ plniť ďalšie zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

 

 

 

 

 

Účel  Právny základ podľa GDPR   Súvisiace predpisy 
Predaj tovaru, vybavenie a doručenie objednávky, poskytovanie služieb  Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR 

 

Zákon č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho 

Zákon č. 22/2004 Z. z.  

o elektronickom obchode 

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu 

Zákon. č. 147/2001 Z. z. o reklame 

Vybavovanie reklamácií alebo iných podnetov   Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR 

 

Vybavovanie dotazov ohľadom ponúkaného tovaru  súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR 
Marketing  súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR  
Účtovné a daňové účely  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR  Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní a 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

 

Personalistika a mzdy  Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOV SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?  

 

 

AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME? 

 

Spracúvame o Vás údaje, ktoré nám poskytnete v rozsahu:  

  • meno a priezvisko; 
  • e-mailová adresa; 
  • poštová adresa; 
  • telefónne číslo.  

 

KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

 

Vaše osobné údaje tretím osobám poskytujeme v týchto prípadoch:  

  • pre účely doručenia tovaru poskytujeme Vaše osobné údaje Vami zvolenému dopravcovi; 
  • v zákonom stanovených prípadoch orgánom štátnej správy a verejnej moci na ich požiadanie alebo v prípade uplatňovania našich práv. 

 

DO KTORÝCH KRAJÍN PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

 

Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. 

 

BUDÚ VAŠE ÚDAJE POUŽITÉ NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE? 

 

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania. 

 

AKO DLHO BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVANÉ? 

 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú a riadime sa všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje uchovávame najviac po dobu 10 rokov s ohľadom na naše zákonné povinnosti (napr. uchovávanie daňových dokladov) ako aj vzhľadom k prípadnému uplatneniu nárokov zo zmluvných vzťahov. 

AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE? 

 

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás alebo od Vami splnomocnených osôb. Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou ktorej osobné údaje sú spracúvané a ktoré sa jej týkajú. Neposkytnutie Vašich osobných údajov má za následok nemožnosť objednania a dodania tovaru alebo poskytnutia služby.   

 

SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES 

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. 

Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zabezpečenia správneho zobrazenia obsahu a fungovania stránky, a zhromažďovania analytických informácií. Používaním súborov cookies nedochádza automaticky k spracúvaniu osobných údajov. Ukladaniu týchto súborov môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke. 

 

ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA 

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom Vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu. 

 

AKÉ MÁTE PRÁVA? 

 

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať aj elektronicky, na adrese prevádzkovateľa, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. 

 

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

 

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

 

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

 

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 121 3231 3214; mail: statnv.dozor@pdp.gov.sk. https://dataprotection.gov.sk.